LINEST på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen LINEST är:

EngelskaSvenska
LINEST
REGR

Beskrivning

Med funktionen REGR beräknas statistik för en linje genom att, med hjälp av minsta kvadratmetoden, beräkna en rät linje som bäst passar dina data, och sedan returneras en matris som beskriver linjen. Du kan även kombinera REGR med andra funktioner för att beräkna statistik för andra typer av modeller som är linjära i de okända parametrarna, inklusive polynoma, logaritmiska och exponentiella serier samt potensserier. Eftersom den här funktionen returnerar en värdematris måste den anges som en matrisformel. Instruktioner följer efter exemplen i den här artikeln.

Ekvationen för linjen är:

y = mx + b

eller

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

om det finns flera områden med x-värden, där de beroende y-värdena är en funktion av de oberoende x-värdena. m-värdena är koefficienter som motsvarar varje x-värde och b är ett konstantvärde. Observera att y, x och m kan vara vektorer. Den matris som funktionen REGR returnerar är {mn;mn-1;...;m1;b}. REGR kan också returnera ytterligare regressionsstatistik.Mer information (källa)