excelfunctions.eu på andra språk:

Lista över Excel-funktioner med översättning från / till engelska

Nedan hittar du de engelska och svenska översättningen av Excel 2010-funktioner och formler.

EngelskaSvenskaBeskrivning
ABSABSReturnerar absolutvärdet av ett tal
ACCRINTUPPLRÄNTAReturnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta
ACCRINTMUPPLOBLRÄNTAReturnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen
ACOSARCCOSReturnerar arcus cosinus för ett tal
ACOSHARCCOSHReturnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal
ADDRESSADRESSReturnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad
AMORDEGRCAMORDEGRCReturnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient
AMORLINCAMORLINCReturnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod
ANDOCHReturnerar SANT om alla argument är sanna
AREASOMRÅDENReturnerar antalet områden i en referens
ASCASCÄndrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)
ASINARCSINReturnerar arcus cosinus för ett tal
ASINHARCSINHReturnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal
ATANARCTANReturnerar arcus tangens för ett tal
ATAN2ARCTAN2Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat
ATANHARCTANHReturnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal
AVEDEVMEDELAVVReturnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde
AVERAGEMEDELReturnerar medelvärdet av argumenten
AVERAGEAAVERAGEAReturnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden
BAHTTEXTBAHTTEXTOmvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)
BESSELIBESSELIReturnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)
BESSELJBESSELJReturnerar Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELKBESSELKReturnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)
BESSELYBESSELYReturnerar Bessel-funktionen Yn(x)
BETA.DISTBETA.FÖRDReturnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
BETA.INVBETA.INVReturnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
BETADISTBETAFÖRDReturnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
BETAINVBETAINVReturnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
BIN2DECBIN.TILL.DECOmvandlar ett binärt tal till decimalt
BIN2HEXBIN.TILL.HEXOmvandlar ett binärt tal till hexadecimalt
BIN2OCTBIN.TILL.OKTOmvandlar ett binärt tal till oktalt
BINOM.DISTBINOM.FÖRDReturnerar den individuella binomialfördelningen
BINOM.INVBINOM.INVReturnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
BINOMDISTBINOMFÖRDReturnerar den individuella binomialfördelningen
CALLANROPAAnropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs
CEILINGRUNDA.UPPAvrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
CELLCELLReturnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell Obs!Denna funktion är inte tillgänglig i Excel Web App.
CHARTECKENKODReturnerar tecknet som anges av kod
CHIDISTCHI2FÖRDReturnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
CHIINVCHI2INVReturnerar inversen av chi2-fördelningen
CHISQ.DIST.RTCHI2.FÖRD.RTReturnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
CHISQ.INV.RTCHI2.INVReturnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen
CHISQ.TESTCHI2.TESTReturnerar oberoendetesten
CHITESTCHI2TESTReturnerar oberoendetesten
CHOOSEVÄLJVäljer ett värde i en lista över värden
CLEANRENSA
CODEKODReturnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng
COLUMNKOLUMNReturnerar kolumnnumret för en referens
COLUMNSKOLUMNERReturnerar antalet kolumner i en referens
COMBINKOMBINReturnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt
COMPLEXKOMPLEXOmvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal
CONCATENATESAMMANFOGASammanfogar flera textdelar till en textsträng
CONFIDENCEKONFIDENSReturnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
CONFIDENCE.NORMKONFIDENS.NORMReturnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
CONVERTKONVERTERAOmvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat
CORRELKORRELReturnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder
COSCOSReturnerar cosinus för ett tal
COSHCOSHReturnerar hyperboliskt cosinus för ett tal
COUNTANTALRäknar hur många tal som finns bland argumenten
COUNTAANTALVRäknar hur många värden som finns bland argumenten
COUNTBLANKANTAL.TOMMARäknar antalet tomma celler i ett område
COUNTIFANTAL.OMRäknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.
COUPDAYBSKUPDAGBBReturnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen
COUPDAYSKUPDAGARSReturnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet
COUPDAYSNCKUPDAGNKReturnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum
COUPNCDKUPNKDReturnerar nästa kupongdatum efter likviddagen
COUPNUMKUPANTReturnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen
COUPPCDKUPFKDReturnerar föregående kupongdatum före likviddagen
COVARKOVARReturnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
COVARIANCE.PKOVARIANS.PReturnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
CRITBINOMKRITBINOMReturnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
CUMIPMTKUMRÄNTAReturnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder
CUMPRINCKUMPRISReturnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder
DATEDATUMReturnerar ett serienummer för ett visst datum
DATEVALUEDATUMVÄRDEKonverterar ett datum i textformat till ett serienummer
DAVERAGEDMEDELReturnerar medelvärdet av databasposterna
DAYDAGKonverterar ett serienummer till dag i månaden
DAYS360DAGAR360Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår
DBDBReturnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning
DCOUNTDRÄKNA
DCOUNTADANTALVRäknar ifyllda celler i en databas
DDBDFAV
DEC2BINDEC.TILL.BINOmvandlar ett decimalt tal till binärt
DEC2HEXDEC.TILL.HEXOmvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt
DEC2OCTDEC.TILL.OKTOmvandlar ett decimalt tal till oktalt
DEGREESGRADEROmvandlar radianer till grader
DELTADELTATestar om två värden är lika
DEVSQKVADAVVReturnerar summan av kvadrater på avvikelser
DGETDHÄMTAHämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren
DISCDISKReturnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper
DMAXDMAXReturnerar det största värdet från databasposterna
DMINDMINReturnerar det minsta värdet från databasposterna
DOLLARVALUTAOmvandlar ett tal till text med valutaformat
DOLLARDEDECTALOmvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal
DOLLARFRBRÅKOmvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk
DPRODUCTDPRODUKTMultiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret
DSTDEVDSTDAVUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna
DSTDEVPDSTDAVPBeräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter
DSUMDSUMMASummerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret
DURATIONLÖPTIDReturnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar
DVARDVARIANSUppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna
DVARPDVARIANSPBeräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter
EDATEEDATUMReturnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet
EFFECTEFFRÄNTAReturnerar den årliga effektiva räntesatsen
EOMONTHSLUTMÅNADReturnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare
ERFFELFReturnerar felfunktionen
ERF.PRECISEFELF.EXAKTReturnerar felfunktionen
ERFCFELFKReturnerar den komplementära felfunktionen
ERFC.PRECISEFELFK.EXAKT
ERROR.TYPEFEL.TYPReturnerar ett tal som motsvarar ett felvärde
EUROCONVERTEuroConvertRäknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering).
EVENJÄMNAvrundar ett tal uppåt till närmaste heltal
EXACTEXAKTKontrollerar om två textvärden är identiska
EXPEXPReturnerar e upphöjt till ett givet tal
EXPON.DISTEXPON.FÖRDReturnerar exponentialfördelningen
EXPONDISTEXPONFÖRDReturnerar exponentialfördelningen
F.DIST.RTF.FÖRD.RTReturnerar F-sannolikhetsfördelningen
F.INV.RTF.INV.RTReturnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
F.TESTF.TESTReturnerar resultatet av en F-test
FACTFAKULTETReturnerar fakulteten för ett tal
FACTDOUBLEDUBBELFAKULTETReturnerar dubbelfakulteten för ett tal
FALSEFALSKTReturnerar det logiska värdet FALSKT
FDISTFFÖRDReturnerar F-sannolikhetsfördelningen
FIND, FINDBHITTA, HITTAB
FINVFINVReturnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
FISHERFISHERReturnerar Fisher-transformationen
FISHERINVFISHERINVReturnerar inversen till Fisher-transformationen
FIXEDFASTTALFormaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler
FLOORRUNDA.NEDAvrundar ett tal nedåt mot noll
FORECASTPREDIKTIONReturnerar ett värde längs en linjär trendlinje
FREQUENCYFREKVENSReturnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris
FTESTFTEST
FVSLUTVÄRDEReturnerar det framtida värdet på en investering
FVSCHEDULEFÖRRÄNTNINGReturnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer
GAMMA.DISTGAMMA.FÖRDReturnerar gammafördelningen
GAMMA.INVGAMMA.INVReturnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
GAMMADISTGAMMAFÖRDReturnerar gammafördelningen
GAMMAINVGAMMAINVReturnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
GAMMALNGAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.EXAKTReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GCDSGDReturnerar den största gemensamma nämnaren
GEOMEANGEOMEDELReturnerar det geometriska medelvärdet
GESTEPSLSTEGTestar om ett tal är större än ett tröskelvärde
GETPIVOTDATAHÄMTA.PIVOTDATAReturnerar data som lagrats i en pivottabellrapport
GROWTHEXPTRENDReturnerar värden längs en exponentiell trend
HARMEANHARMMEDELReturnerar det harmoniska medelvärdet
HEX2BINHEX.TILL.BINOmvandlar ett hexadecimalt tal till binärt
HEX2DECHEX.TILL.DECOmvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt
HEX2OCTHEX.TILL.OKTOmvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt
HLOOKUPHTSÖK
HOURTIMMEKonverterar ett serienummer till en timme
HYPERLINKHYPERLÄNKSkapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.FÖRDReturnerar den hypergeometriska fördelningen
HYPGEOMDISTHYPGEOMFÖRDReturnerar den hypergeometriska fördelningen
IFOMAnger vilket logiskt test som ska utföras
IMABSIMABSReturnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal
IMAGINARYIMAGINÄRReturnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal
IMARGUMENTIMARGUMENTReturnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer
IMCONJUGATEIMKONJUGATReturnerar det komplexa talets konjugat
IMCOSIMCOSReturnerar cosinus för ett komplext tal
IMDIVIMDIVReturnerar kvoten för två komplexa tal
IMEXPIMEUPPHÖJTReturnerar exponenten för ett komplext tal
IMLNIMLNReturnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal
IMLOG10IMLOG10Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal
IMLOG2IMLOG2Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal
IMPOWERIMUPPHÖJTReturnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent
IMPRODUCTIMPRODUKTReturnerar produkten av komplexa tal
IMREALIMREALReturnerar den reella koefficienten för ett komplext tal
IMSINIMSINReturnerar sinus för ett komplext tal
IMSQRTIMROTReturnerar kvadratroten av ett komplext tal
IMSUBIMDIFFReturnerar differensen mellan två komplexa tal
IMSUMIMSUMReturnerar summan av komplexa tal
INDEXINDEXAnvänder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris
INDIRECTINDIREKTReturnerar en referens som anges av ett textvärde
INFOINFOReturnerar information om operativsystemet Obs!Denna funktion är inte tillgänglig i Excel Web App.
INTHELTALAvrundar ett tal nedåt till närmaste heltal
INTERCEPTSKÄRNINGSPUNKTReturnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje
INTRATEÅRSRÄNTAReturnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper
IPMTRBETALNINGReturnerar räntedelen av en betalning för en given period
IRRIRReturnerar internräntan för en serie betalningar
ISODDÄRUDDAReturnerar SANT om talet är udda
ISPMTRALÅNBeräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod
ISTEXTÄRTOM
JISJISÄndrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)
KURTTOPPIGHETReturnerar toppigheten av en mängd data
LARGESTÖRSTAReturnerar det n:te största värdet i en mängd data
LCMMGMReturnerar den minsta gemensamma multipeln
LEFT, LEFTBVÄNSTER, VÄNSTERB
LEN, LENBLÄNGD, LÄNGDB
LINESTREGRReturnerar parametrar till en linjär trendlinje
LNLNReturnerar den naturliga logaritmen för ett tal
LOGLOGReturnerar logaritmen för ett tal för en given bas
LOG10LOG10Returnerar 10-logaritmen för ett tal
LOGESTEXPREGRReturnerar parametrarna i en exponentiell trend
LOGINVLOGINVReturnerar inversen för den lognormala fördelningen
LOGNORM.DISTLOGNORM.FÖRDReturnerar den kumulativa lognormala fördelningen
LOGNORM.INVLOGNORM.INVReturnerar inversen för den lognormala fördelningen
LOGNORMDISTLOGNORMFÖRDReturnerar den kumulativa lognormala fördelningen
LOOKUPLETAUPPLetar upp värden i en vektor eller matris
LOWERGEMENEROmvandlar text till gemener
MATCHPASSALetar upp värden i en referens eller matris
MAXMAXReturnerar det största värdet i en lista av argument
MAXAMAXAReturnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
MDETERMMDETERMReturnerar matrisen som är avgörandet av en matris
MDURATIONMLÖPTIDReturnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr
MEDIANMEDIANReturnerar medianen för angivna tal
MID, MIDBEXTEXT, EXTEXTB
MINMINReturnerar det minsta värdet i en lista med argument
MINAMINAReturnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
MINUTEMINUTKonverterar ett serienummer till en minut
MINVERSEMINVERTReturnerar matrisinversen av en matris
MIRRMODIRReturnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor
MMULTMMULTReturnerar matrisprodukten av två matriser
MODRESTReturnerar resten vid en division
MODETYPVÄRDEReturnerar det vanligaste värdet i en datamängd
MODE.SNGLTYPVÄRDE.FLERAReturnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde
MONTHMÅNADKonverterar ett serienummer till en månad
MROUNDMAVRUNDAReturnerar ett tal avrundat till en given multipel
MULTINOMIALMULTINOMIALReturnerar multinomialen för en uppsättning tal
NI
NAET
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.FÖRDReturnerar den negativa binomialfördelningen
NEGBINOMDISTNEGBINOMFÖRDReturnerar den negativa binomialfördelningen
NETWORKDAYSNETTOARBETSDAGARReturnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum
NOMINALNOMRÄNTAReturnerar den årliga nominella räntesatsen
NORM.DISTNORM.FÖRDReturnerar den kumulativa normalfördelningen
NORM.INVNORM.INVReturnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
NORM.S.DISTNORM.S.FÖRDReturnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
NORM.S.INVNORM.S.INVReturnerar inversen för den kumulativa standardnormalfördelningen
NORMDISTNORMFÖRDReturnerar den kumulativa normalfördelningen
NORMINVNORMINVReturnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
NORMSDISTNORMSFÖRDReturnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
NORMSINVNORMSINVReturnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
NOTICKEInverterar logiken för argumenten
NOWNUReturnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid
NPERPERIODERReturnerar antalet perioder för en investering
NPVNVLF
OCT2BINOKT.TILL.BINOmvandlar ett oktalt tal till binärt
OCT2DECOKT.TILL.DECOmvandlar ett oktalt tal till decimalt
OCT2HEXOKT.TILL.HEXOmvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt
ODDUDDAAvrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal
ODDFPRICEUDDAFPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period
ODDFYIELDUDDAFAVKASTNINGReturnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period
ODDLPRICEUDDASPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period
ODDLYIELDUDDASAVKASTNINGReturnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period
OFFSETFÖRSKJUTNINGReturnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens
ORELLERReturnerar SANT om något argument är SANT
PEARSONPEARSONReturnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt
PERCENTILEPERCENTILReturnerar den n:te percentilen av värden i ett område
PERCENTILE.INCPERCENTIL.INKReturnerar den n:te percentilen av värden i ett område
PERCENTRANKPROCENTRANGReturnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INKReturnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
PERMUTPERMUTReturnerar antal permutationer för ett givet antal objekt
PHONETICPHONETICReturnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng
PIPIReturnerar värdet pi
PMTAVBET
POISSONPOISSONReturnerar Poisson-fördelningen
POISSON.DISTPOISSON.FÖRDReturnerar Poisson-fördelningen
POWERUPPHÖJT.TILLReturnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent
PPMTAMORTReturnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period
PRICEPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta
PRICEDISCPRISDISKReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper
PRICEMATPRISFÖRFReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
PROBSANNOLIKHETReturnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser
PRODUCTPRODUKTMultiplicerar argumenten
PROPERINITIALÄndrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal
PVNV
QUARTILEKVARTILReturnerar kvartilen av en mängd data
QUARTILE.INCKVARTIL.INKReturnerar kvartilen av en mängd data
QUOTIENTKVOTReturnerar heltalsdelen av en division
RADIANSRADIANEROmvandlar grader till radianer
RANDSLUMPReturnerar ett slumptal mellan 0 och 1
RANDBETWEENSLUMP.MELLANReturnerar ett slumptal mellan de tal som du anger
RANKRANGReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RANK.EQRANG.EKVReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RATERÄNTAReturnerar räntesatsen per period i en annuitet
RECEIVEDBELOPPReturnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper
REGISTER.IDREGISTRERA.IDReturnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare
REPLACE, REPLACEBERSÄTT, ERSÄTTB
REPTREPUpprepar en text ett bestämt antal gånger
RIGHT, RIGHTBHÖGER, HÖGERB
ROMANROMERSKOmvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text
ROUNDAVRUNDAAvrundar ett tal till ett angivet antal siffror
ROUNDDOWNAVRUNDA.NEDÅTAvrundar ett tal nedåt mot noll
ROUNDUPAVRUNDA.UPPÅTAvrundar ett tal uppåt, från noll
ROWRADReturnerar radnumret för en referens
ROWSRADERReturnerar antalet rader i en referens
RSQRKVReturnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient
RTDRTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: Ett sätt att arbeta med ett programs objekt från ett annat program eller utvecklingsverktyg. Detta kallades tidigare för OLE Automation, och är en branschstandard och ingår i Component Object Model (COM).)
SEARCH, SEARCHBSÖK, SÖKB
SECONDSEKUNDKonverterar ett serienummer till en sekund
SERIESSUMSERIESUMMAReturnerar summan av en potensserie baserat på formeln
SIGNTECKENReturnerar tecknet för ett tal
SINSINReturnerar sinus för en given vinkel
SINHSINHReturnerar hyperbolisk sinus för ett tal
SKEWSNEDHETReturnerar snedheten för en fördelning
SLNLNA
SLOPELUTNINGReturnerar lutningen på en linjär regressionslinje
SMALLMINSTAReturnerar det n:te minsta värdet i en mängd data
SQL.REQUESTSQL.BEGÄRAnsluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris utan att någon form av makroprogrammering krävs
SQRTROTReturnerar den positiva kvadratroten
SQRTPIROTPIReturnerar kvadratroten för (tal * pi)
STANDARDIZESTANDARDISERAReturnerar ett normaliserat värde
STDEVSTDAVUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
STDEV.PSTDAV.PBeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
STDEV.SSTDAV.SUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
STDEVASTDEVAUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
STDEVPSTDAVPBeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
STDEVPASTDEVPABeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
STEYXSTDFELYXReturnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen
SUBSTITUTEBYT.UTErsätter gammal text med ny text i en textsträng
SUBTOTALDELSUMMAReturnerar en delsumma i en lista eller databas
SUMSUMMASummerar argumenten
SUMIFSUMMA.OMSummerar celler enligt ett angivet villkor
SUMPRODUCTPRODUKTSUMMAReturnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter
SUMSQKVADRATSUMMAReturnerar summan av argumentens kvadrater
SUMX2MY2SUMMAX2MY2Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser
SUMX2PY2SUMMAX2PY2Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser
SUMXMY2SUMMAXMY2Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser
SYDÅRSAVSKRReturnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period
TTOmvandlar argumenten till text
T.DIST.2TT.FÖRD.2TReturnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.
T.DIST.RTT.FÖRD.RTReturnerar Students t-fördelning
T.INV.2TT.INV.2TReturnerar inversen till Students t-fördelning
T.TESTT.TESTReturnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
TANTANReturnerar tangens för ett tal
TANHTANHReturnerar hyperbolisk tangens för ett tal
TBILLEQSSVXEKVReturnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel
TBILLPRICESSVXPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel
TBILLYIELDSSVXRÄNTAReturnerar avkastningen för en statsskuldväxel
TDISTTFÖRDReturnerar Students t-fördelning
TEXTTEXTFormaterar ett tal och omvandlar det till text
TIMEKLOCKSLAGReturnerar serienumret för en viss tid
TIMEVALUETIDVÄRDEKonverterar en tid i textformat till ett serienummer
TINVTINVReturnerar inversen till Students t-fördelning
TODAYIDAGReturnerar serienumret för dagens datum
TRANSPOSETRANSPONERATransponerar en matris
TRENDTRENDReturnerar värden längs en linjär trend
TRIMSTÄDATar bort alla icke utskrivbara tecken i en text
TRIMSTÄDATar bort blanksteg från text
TRIMMEANTRIMMEDELReturnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd
TRUESANTReturnerar det logiska värdet SANT
TRUNCAVKORTAAvkortar ett tal till ett heltal
TTESTTTESTReturnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
TYPETYP
UPPERVERSALEROmvandlar text till versaler
VALUETEXTNUMOmvandlar ett textargument till ett tal
VARVARIANSUppskattar variansen baserat på ett urval
VAR.PVARIANS.PBeräknar variansen baserat på hela populationen
VAR.SVARIANS.SUppskattar variansen baserat på ett urval
VARAVARAUppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
VARPVARP
VARPAVARPABeräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
VDBVDEGRAVSKRReturnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)
VLOOKUPVTSÖK
WEEKDAYVECKODAGKonverterar ett serienummer till en dag i veckan
WEEKNUMVECKONRKonverterar ett serienummer till ett veckonummer
WEIBULLWEIBULLBeräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
WEIBULL.DISTWEIBULL.FÖRD
WORKDAYARBETSDAGARReturnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare
XIRRXIRRReturnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
XNPVXNUVÄRDEReturnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
YEARÅRKonverterar ett serienummer till ett år
YEARFRACÅRDELReturnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum
YIELDNOMAVKReturnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta
YIELDDISCNOMAVKDISKReturnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel
YIELDMATNOMAVKFÖRFReturnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
Z.TESTZ.TESTReturnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test
ZTESTZTESTReturnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test